Regulamin sprzedaży usług: szkoleń w sklepie internetowym www.mitocare.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży internetowej; użyte w Regulaminie pojęcia i zwroty oznaczają:

 1. Sprzedawca – Medycyna Mitochondrialna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku, ul. Narwicka 11a, 80-557 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000482761, NIP 9571074433, REGON 222135656.
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.mitocare.pl
 3. Klient – każdy podmiot, w tym osoba fizyczna, osoba prawna oraz inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta) składający Zamówienie poprzez Sklep.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 7. Usługa – oferowane na stronie szkolenie online.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Usług na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Usług.
 9. Newsletter – usługa świadczona drogą elektronicznie, którą Klient może zamówić poprzez Stronę internetową – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e‑mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści elektronicznych zawierających informacje o Sprzedawcy, jego Produktach, usługach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Usług znajdujących się w ofercie Sklepu oraz zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta leżą po stronie Klienta i uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient.
 4. Sprzedawca może porozumiewać się z Klientem, a Klient ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt”, pocztę e-mail (info@mitocare.pl), telefonicznie pod numerem 532 255 951 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00) oraz osobiście i pisemnie listem na adres Sprzedawcy.
 5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Klienta.
 6. Przedmiotem sprzedaży są Usługi prezentowane w Sklepie w chwili składania Zamówienia.
 7. Wszystkie Usługi prezentowane w Sklepie są wolne od wad.
 8. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT..
 9. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Polski.
 10. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Usług, wprowadzania oraz wycofania Usług, udzielania rabatów na poszczególne Usługi oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Klientów; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone zgodnie z postanowieniami §3 ust. 2a..
 11. Korzystanie z pełnej oferty i wszystkich opcji Sklepu możliwe jest wyłącznie po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja odbywa się automatycznie w momencie złożenia Zamówienia (na dane podane podczas składania Zamówienia) o ile klient nie zarejestrował się na stronie wcześniej. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne Zamówienia zarejestrowanego Klienta realizowane są na podstawie logowania Klienta przez podanie adresu e-mail i hasła.
 12. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

§3

Składanie Zamówień

 1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem Sklepu można składać przez całą dobę.
 2. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień wypełniając interaktywny formularz Zamówienia (dodając wybraną Usługę poprzez przycisk „Do koszyka”, po czym wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane na stronie komunikaty i informacje, aż do kliknięcia przycisku „Realizuj zamówienie z obowiązkiem zapłaty”).

2a. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą kliknięcia opcji „kupuję i płacę”.

2c. Realizacja Zamówienia następuje po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy

2b. Składając Zamówienie Klient może złożyć oświadczenie o zgodzie na spełnienie świadczenia przez upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz przyjęciu do wiadomości, że spełnienie świadczenia przez upływem tego terminu skutkuje utratą prawa do odstąpienia.

 1. Podane dane podczas składania zamówienia są automatycznie wykorzystane do rejestracji konta Kupującego.
 2. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje:

a) niezwłocznie (w ciągu 1 dnia roboczego) e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami umowy sprzedaży,

b) w ciągu maksymalnie 3 (trzech) dni roboczych od złożenia Zamówienia – informację poprzez e-mail lub telefonicznie, zawierającą wszystkie istotne warunki umowy sprzedaży, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Usługi.

5. Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa przez Klienta do czasu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W tym celu należy           skontaktować się ze Sprzedawcą najszybciej jak to jest możliwe (e-mailem lub telefonicznie). Nie narusza to w żaden sposób praw Konsumentów do             odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem postanowień §7.

6. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr 32 1140 2004 0000 3102 7525 5862 (mBank),

b) za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności DotPay (świadczonych przez Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 28B, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.).

7. Klient dokonujący zapłaty powinien zapłacić za zakupioną Usługę w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania maila, o którym mowa w           § 3 ust. 4 pkt a) Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

§4
Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Szkolenie zwane też potocznie Kursem stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują .
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Szkolenia zwanego też potocznie Kursem przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Szkolenia i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§5

Realizacja Zamówień

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji).
 2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 7 (siedmiu) dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Klientem oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 3. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji; w przypadku Zamówień płatnych przelewem oraz za pośrednictwem systemu elektronicznych płatności – może to nastąpić także po zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie Sprzedawcy.
 4. Usługa dostarczana jest Klientowi zazwyczaj w terminie od 2 do 4 dni roboczych po upływie terminu do odstąpienia od umowy, chyba że przy składaniu Zamówienia Klient złożył oświadczenie o zgodzie na spełnienie świadczenia przez upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz przyjęciu do wiadomości, że spełnienie świadczenia przez upływem tego terminu skutkuje utratą prawa do odstąpienia., W taki przypadku dostarczenie Usługi następuje w terminie 2-4 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, w zależności od zaksięgowania płatności.
 5. W przypadku ewentualnego dłuższego czasu realizacji Zamówienia, Klient jest o tym niezwłocznie informowany.
 6. Jeżeli Klientem jest Konsument, Sprzedawca wydaje Usługę Klientowi nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
 7. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub, na życzenie Klienta, faktura VAT.

§6
Udostępnienie i korzystanie ze szkolenia

 1. Zakupione oraz opłacone Szkolenie Kupujący może obejrzeć na swoim koncie na stronie mitocare.pl/moje-konto, które zostało utworzone w momencie składania zamówienia.
 2. Dane dostępowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną wysłane Kupującemu niezwłocznie po zawarciu umowy.
 3. Korzystanie ze Szkolenia odbywa się z poziomu panelu dla kursanta i wymaga połączenia z Internetem.
 4. Kupujący uzyskuje dostęp do Szkolenia na czas nie krótszy niż 1 rok. Sprzedawca w wyjątkowej sytuacji może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do Szkolenia w trybie on-line, o czym uprzedzi Kupującego przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.
 5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zalogowanie się przez Kupującego do serwisu Sprzedającego oferującego szkolenie online jest równoznaczne z jego odsłuchaniem i odtworzeniem oraz z utratą prawa do odstąpienia od Umowy.
 6. Prosimy Państwa o nie udostępnianie swoich danych dostępowych tj. logowania do panelu kursanta osobom trzecim, gdyż w trosce o Państwa bezpieczeństwo monitorujemy Państwa proces logowania i w przypadku logowania z innego adresu, system monitorujący bezpieczeństwo połączeń może zablokować czasowo Państwa dostęp do Waszego Panelu kursanta.

§7
Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§8
Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu szkolenie wolne od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli szkolenie ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę szkolenia, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@mitocare.pl
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§9

Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Klient wypełniając formularz Rejestracji/Interaktywny formularz Zamówienia oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Wypełniając ww. formularze Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm. – dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.).
 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy są wykorzystywane wyłącznie w celu przyjęcia i realizacji zamówienia nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Zamówienia, za wyjątkiem podmiotów, którym przepisy ustawy przyznają prawo do takiego dostępu,
 4. Klient zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 16 RODO.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
 6. Zapisując się do Newslettera w Sklepie Klient (lub inny użytkownik Sklepu) wyraża zgodę na wykorzystywanie e-maila podanego przez Klienta (lub innego użytkownika Sklepu) do informowania go o ofercie Sprzedawcy, tj. o jego Produktach, usługach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym,  co jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowych o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.)
 7. Korzystanie z Newslettera następuje poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, na który będą wysyłane wiadomości elektroniczne – Newsletter  (po kliknięciu w formularzu widocznym na stronie Sklepu Internetowego). Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa, np. w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Klient zostaje zapisany na Newsletter oraz podczas składania samego zamówienia.
 8. Adresy mailowe Klientów (lub innych użytkowników Sklepu), którzy zarejestrowali się w Newsletterze wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o ofercie Sprzedawcy. Adresy te nie są przekazywane osobom trzecim.
 9. W każdej chwili Klient (lub inny użytkownik Sklepu) ma prawo zrezygnować z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania  pisemnie lub elektronicznie info@mitocare.pl
 10. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Klientów) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Tu znajduje się więcej informacji o plikach cookies.
 11. Kontakt do inspektora danych osobowych Sprzedawcy: info@supphelp.pl

§10

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronach Sklepu www.mitocare.pl (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 02.12.2022 r.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy następuje poprzez:

a) udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 10 ust. 3 Regulaminu,

b) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,

c) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.

Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Odstąpienie od umowy kupna

Formularz reklamacyjny